Kdo je podpůrce a kdy uzavřít smlouvu o nápomoci?

Ve chvílích, kdy člověku působí při rozhodování potíže nějaká duševní choroba, může uzavřít smlouvu o nápomoci, aniž by byla omezena jeho svéprávnost a byl mu ustanoven opatrovník. Podpůrce, se kterým je smlouva uzavřena, je povinen být nápomocen radami, bude přítomen při právních jednáních podporovaného (osobu postiženou duševní poruchou), bude mu zajišťovat potřebné informace a bude podporovanému pomáhat porozumět situacím a pomáhat rozhodnout se v souladu se zájmy podporovaného.

Člověk může smlouvy o nápomoci uzavřít i s více podpůrci, každý z nich pak může obstarávat jiné záležitosti, např. jeden bude hospodařit s penězi a druhý zajišťovat zdravotní péči.

Smlouva může být uzavřena buď ústně před soudem, nebo písemně po schválení soudu. Soud smlouvu schválí, jestliže zájmy podpůrce nejsou v rozporu se zájmy podporovaného. Pokud by podpůrce jednal proti zájmům podporovaného, soud ho odvolá. Soud podpůrce může odvolat i na návrh podporovaného nebo samotného podpůrce.

Jestliže podporovaný jedná v písemné formě (např. podepisuje nějakou smlouvu), může podpůrce připojit svůj podpis a uvést svou funkci podpůrce. Podpůrce má též právo namítat neplatnost právního jednání podporovaného.