Svěřenský fond

Další možností, jak spravovat majetek a přitom ho ochránit, je i využití svěřenského fondu. I tímto nástrojem je možno zabránit situaci, aby nedošlo „k preventivnímu“ omezení svéprávnosti.

Jde o soubor majetku. Vlastník tohoto majetku, tedy zakladatel fondu, jej smlouvou nebo pořízením pro případ smrti (například závětí) vyčlení a předá do správy svěřenskému správci. Vlastník (zakladatel fondu) může svěřenský fond vytvořit z různých pohnutek a k různým účelům. Osoba, která je oprávněna přijímat plnění ze svěřenského fondu (v jejíž prospěch je svěřenský fond zřízen), se nazývá obmyšleným. V případě řešení situace osob s postižením jí bude typicky právě ona.

Svěřením majetku správci přestává být zakladatel jeho vlastníkem. Formálně tento majetek nemá žádného vlastníka, pouze správce. Ten ale není vlastníkem, ale vykonává k majetku vlastnická práva – pro příklad v katastru nemovitostí bude na listu vlastnictví místo vlastníka zapsán svěřenský správce s poznámkou, že je svěřenským správcem. Správcem svěřenského fondu může být i jeho zakladatel nebo obmyšlený, tedy například rodič osoby s postižením. V takovém případě však musí mít svěřenský fond ještě dalšího spolusprávce, který není ani zakladatelem, ani obmyšleným. Oba spolusprávci pak jednají společně.