Právo uzavřít manželství

Zákaz uzavřít manželství nenastává automaticky s omezením člověka ve svéprávnosti, jako tomu bylo dřív v případě zbavení způsobilosti k právním úkonům. O tomto zákazu by musel soud výslovně rozhodnout v rámci výroku o omezení svéprávnosti. To je ale v rozporu s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením. Pokud by takové omezení bylo porušeno, manželství by bylo prohlášeno za neplatné. Jestliže by však v takovém manželství bylo počato dítě, které se narodí živé, manželství nemůže být prohlášeno za neplatné, v zájmu ochrany rodiny.